Trưởng Niên Subcamp

Tiểu Trại Trưởng Niên & Tiểu Trại Gia Đình

Saturday, June 30

9 AM           Photography workshop, topic “Tips and tricks: Take picture by Smartphone”, by photographer Tr. Hồ Đăng, Southern California

10:30 AM    Zumba (Trần Bạch Bích Dining Hall)

2-4 PM         Đậu Hũ Nước Đường workshop (Arts Pavilion)

3 PM            Đại Hội Trưởng Niên (Hội Trường Ngựa Chịu Khó)   

7:30 PM       Health at the Golden Age, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, LĐ Gia Định, Virginia (Hội Trường Ngựa Chịu Khó)

8:30 PM       Đêm thơ Việt Nam, Tr. Hoàng Kim Châu và Liên Đoàn Đất Việt, Houston, (Hội Trường Ngựa Chịu Khó)

Sunday, July 1

2 PM            Làm Bánh Cam workshop (Arts Pavilion)

8 PM            “Lịch sử Cải Lương”, Bác sĩ  Nguyễn Thanh Long & Làng Bách Hợp, Washington D.C. (Hội Trường Ngựa Chịu Khó)

Monday, July 2

8 AM           Khí Công Y Đạo by Tr. Bùi Hùng & Đạo Lâm Viên, Đà Lạt (Hội Trường Ngựa Chịu Khó) 

8 PM            Hát Cho Việt Nam, Tráng Đoàn Nguyễn Trãi (Trần Bạch Bích Dining Hall)