Thư chào của Nam HĐ Hoa Kỳ

Được kèm theo trang là lá thư chào đón trại sinh về Trại Thẳng Tiến XI từ ông Les Baron, Scout Executive của Châu Thủ Đô, Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Welcome Letter from NCAC