Thư chào của Nữ HĐ Hoa Kỳ

Được kèm theo trang là lá thư chào đón trại sinh về Trại Thẳng Tiến XI từ bà Lidia Soto-Harmon, Chief Executive Officer, Châu Thủ Đô, Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

GSNC Welcome Letter