Chương Trình Kết Thân

                    - Make a new friend at subcamp Thang Tien 11 -fellowship

Dành cho các trại sinh tham gia trại TT11.

Địa điểm: Tại the Fort, Camp Snyder

Thời gian: Từ 10 AM đến 12 PM thứ Ba (July 3, 2018)

** Đem theo khăn quàng hướng đạo

** Giới hạn cho 200 trại sinh ghi danh trước

** Sẽ có kỷ vật cho trại sinh tham gia chương trình

Ghi danh trên mạng

Ghi danh tại trại:

  • Điền vào mẫu đơn Fellowship Program – Kết Thân trong quyển Handbook TT11.
  • Bỏ mẫu đơn vào hộp thơ ở Dining Hall hoặc Registration Office.