Những Trại Thẳng Tiến Trước

Thẳng Tiến, Trại Họp Bạn Thế Giới của Hướng Đạo Việt Nam tiếp tục truyền thống của phong trào Hướng Đạo Việt Nam trong việc mang những Hướng Đạo sinh gốc Việt trên khắp hoàn cầu lại gần với nhau. Mỗi Trại Họp Bạn Thẳng Tiến được tổ chức ở một thành phố khác trên khắp thế giới.  Thủ đô Hoa Kỳ đón mừng sự trở lại của Trại Thẳng Tiến về vùng Washington D.C. trong năm 2018.

1985: Thẳng Tiến I - Yvelines, France

Flags Thang Tien I

1988: Thẳng Tiến II - Toronto, Canada

Thang Tien 2

1990: Thẳng Tiến III - San Jose, California, USA

Thang Tien 3

1993: Thẳng Tiến IV - Chalon-Sur-Saone, France

Gate Thang Tien IV

1996: Thẳng Tiến V - Glenfield, Australia

Color Guards for Opening Ceremony - Thang Tien V

1998: Thẳng Tiến VI - Fairfax, Virginia, USA

Thẳng Tiến VI

Thang Tien 6 on the cover of The Scouter Digest

2002: Thẳng Tiến VII - Houston, Texas, USA

Logo Thang Tien VII

2006: Thẳng Tiến VIII - Riverside, California, USA

Campfire Thang Tien VIII

2009: Thẳng Tiến IX - King City, California, USA

Drummers at opening ceremony

2014: Thẳng Tiến X - Houston, Texas, USA

TT10 Camp Gate