Đơn Ghi Danh

 1. Đơn ghi danh trên trang ghi danh của TT11 https://tt11registration.org
 2. Hình ảnh dung lượng nhỏ hơn 5MB và theo định dạng gif, jpg, jpeg, hoặc png.
 3. Đơn Khám Sức Khoẻ của Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) - Phần A, B, và C
  • Tất cả mọi người tham dự trại phải nộp đủ 3 phần của Đơn Khám Sức Khoẻ, bao gồm các em Hướng Đạo Sinh - nam lẫn nữ, các Trưởng, gia đình, tình nguyện viên, và thành phần Ban Tổ Chức (staff), mọi lứa tuổi.
  • Phần A: Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.
  • Phần B: Tên công ty bảo hiểm và chính sách bảo hiểm cần được điền chính xác để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
  • Phần C: Giấy chứng nhận sức khỏe phải có chữ ký xác nhận của bác sĩ, y tá hoặc trợ lý bác sĩ.
 4. Trại sinh phải ký xác nhận các đơn Miễn Trách Nhiệm, đơn Đồng Ý và Cho Phép Chụp Hình/Ghi Hình/Phỏng Vấn/Sử Dụng Hình Ảnh, và Nội Quy Trại. Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.
 • Tất cả đơn phải được điền đầy đủ và chính xác. Trại phí cần được thanh toán trước thời hạn để được mức phí giảm tùy theo từng thời hạn khác nhau.
 • Chỉ những người ghi danh sớm (early) và đúng kỳ hạn (regular) mới có thể nộp Đơn Khám Sức Khỏe sau khi nộp các đơn ghi danh khác và trại phí, nhưng phải trước ngày 15 tháng 5, năm 2018. Sau ngày này, nếu trại sinh không hoàn thành đầy đủ đơn, ghi danh của trại sinh sẽ bị hủy bỏ và trại sinh sẽ không được hoàn lại tiền trại phí.