Hướng Dẫn Ghi Danh

Xin xem qua Cách Ghi Danh dưới đây.

GHI DANH TỔNG QUÁT

 • Tất cả trại sinh phải ghi danh qua đơn vị (Liên Đoàn/Làng) mà đơn vị đó phải là thành viên của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) hay qua một đơn vị hợp tác. Chỉ những cá nhân ghi danh qua đơn vị kể trên mới được chấp thuận.
 • Liên Đoàn (LĐ) là thực thể có trách nhiệm cho tất cả các trại sinh ghi danh dưới LĐ mình.
 • Mỗi liên đoàn cử ra 2 người đại diện (Đại Diện LĐ) để làm việc với Ban Tổ Chức (BTC) trại TT11. Tất cả mọi giao dịch và trao đổi thông tin giữa Liên Đoàn và BTC sẽ thông qua những đại điên này trước, trong và sau kỳ trại.
 • Mỗi cá nhân ghi danh phải được chứng nhận bởi đại Đại Diện LĐ của mình.
 • Nếu bạn hiện không sinh hoạt với một Liên Đoàn thuộc Hội Đồng Trung Ương HĐVN, bạn phải tìm một liên Đoàn để bảo trở mình và ghi danh tham dự TT11 với Liên Đoàn đó.
 • Tên của liên đoàn và làng đã từng ghi danh và được duyệt bởi HĐTƯ-HĐVN sẽ hiện sẵn trong danh sách của hệ thống ghi danh. Xin vui lòng nhờ Liên Đoàn Trưởng của bạn liên lạc với [email protected] nếu tên liên đoàn của bạn không có trong danh sách.
 • LD Trưởng gửi điện thư đến [email protected], ghi rõ họ và tên, email, và số điện thoại di động của Đại Diện LĐ. Xác định tên của LĐ, thành phố và tiểu bang/quốc gia. Việc này phải được hoàn tất trước khi thành viên của Liên Đoàn có thể bắt đầu ghi danh.

Hướng Dẫn Ghi Danh cho Cá Nhân - hoàn thành các bước từ 1 đến 7. Xin coi qua Video Hướng Dẫn cho Trại Sinh.

 1. Khi tên của Liên Đoàn đã được đưa vào hệ thống ghi danh và liên kết ghi danh của Liên Đoàn được mở, bạn có thể bắt đầu ghi danh bằng cách truy cập https://tt11registration.org.
  • Bạn cũng có thể vào trang ghi danh bằng cách truy cập trang nhà Thẳng Tiến XI tại www. thangtien11.org, chọn phần "Ghi Danh", và sau đó "Ghi Danh Dự Trại".
 2. Trên trang ghi danh, bấm vào nút << Register Now >> ở cuối trang để tạo một tài khoản cho gia đình bạn.
 3. Đăng nhập vào hệ thống ghi danh với tên người dùng (username) và mật khẩu của bạn. Tên người dùng của bạn là địa chỉ email của bạn.
 4. Chọn "Register campers"
 5. Chọn liên kết ghi danh của Liên Đoàn và điền vào tất cả các chi tiết cần thiết
 6. Chọn "Submit" ở cuối trang khi bạn đã điền đầy đủ tất cả chi tiết bắt buộc và sẵn sàng gửi dữ liệu của bạn về BTC.
 7. Gửi trại phí đầy đủ về Liên Đoàn. Đại Diện LĐ sẽ gửi một chi phiếu cho tất cả thành viên của Liên Đoàn về Ban Tổ Chức.

Hướng dẫn cho Đại Diện Liên Đoàn () - hoàn thành các bước từ 1 đến 3. Xin coi qua Video Hướng Dẫn cho Đại Diện LĐ.

 1. Ghi danh với danh phận Đại Diện Liên Đoàn (LĐ)
 2. Xem xét, chỉnh sửa và xác nhận các thành viên của Liên Đoàn của mình
 3. Đảm bảo rằng tất cả các đơn ghi danh được tải lên và gửi một chi phiếu cho tất cả thành viên của LĐ cho mỗi thời hạn ghi danh