Thuê Dụng Cụ Trại

 • Dưới đây là những dụng cụ trại có sẵn để cho thuê trong suốt kỳ trại:
  • Lều:                 $40
  • Túi Ngủ:          $25
  • Tấm Lót Ngủ:  $25
  • Ghế trại:          $15
 • Nộp Đơn Thuê Dụng Cụ Trại (Camp Gear Rental Form) càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
 • Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Dụng Cụ Trại cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình. Nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn. S
 • Nộp đơn cùng chi phiếu điền cho APACAF và gửi về địa chỉ dưới đây. Lệ phí $25 sẽ được áp dụng cho bất kỳ chi phiếu nào bị hoàn trả.
 • Địa Chỉ:   TT11 Registration   PO Box 2782   Fairfax, VA 22031   USA