Ghi Danh Trực Tiếp

Ghi danh cho Trại Thẳng Tiến XI bắt đầu ngày 2 tháng 12, 2017.  

Hạn chót để ghi danh cho các trại sinh chính thức là ngày 15 tháng 5, 2018.  

Nếu bạn đã sẳn sàng ghi danh, hảy bấm vào đây.