Ghi Danh dự trại Thẳng Tiến 11

Sẽ bắt đầu vào đầu Tháng 12, 2017

Ghi danh tại www.thangtien.org

Ghi Danh Sớm:           $330  Trước 18/2/ 2018
Ghi Danh Đúng Hạn:  $360  Từ 19/2/18 đến 31/3/18
Ghi Danh Trễ:              $390  Sau 31 Tháng 3, 2018
Hạn Chót Ghi Danh:  15 Tháng 5, 2018

Ngày Trại:  28 Tháng 6 - 4 Tháng 7, 2018

Địa Điểm:  Camp Snyder
6100 Antioch Rd., Haymarket, VA 20169
(Phi Trường gần nhất: IAD & DCA)

viet flyer

Category