Hồ Sơ Sức Khỏe của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ

Tất cả trại sinh (trẻ em và người lớn) phải điền và nộp mẫu Hồ Sơ Sức Khỏe của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ kèm theo đây.  Mẫu hồ sơ này có 3 phần.  Phần A và phần B có thể điền bởi Phụ Huynh (cho các em 18 tuổi trở xuống) hoặc trại sinh.  Phần C phải được điền và ký tên bởi bác sĩ gia đình. 

Mẫu Hồ Sơ Sức Khỏe của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ

Trong lúc chờ hồ sơ ghi danh gửi ra, các phụ huynh nên lấy hẹn để cho Bác sĩ gia đình có thể điền và ký Phần C của mẫu hồ sơ sức khỏe này.  Xin lưu ý là vì mùa Lễ sắp đến và quý vị có thể không được gặp bác sĩ liền, quý vị nên lấy hẹn gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

BSA Health Form

Category